Перейти до основного вмісту
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Рішенням ДАК від 20 червня 2000 року (протокол № 27) Чернівецькому національному університету було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 0101 “Педагогічна освіта” по підготовці фахівців зі спеціальності 010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”.

У зв’язку з цим рішенням наказом по університету № 71 від 13 листопада 2000 року було виведено із загальноуніверситетського підпорядкування кафедру фізичного виховання і віднесено її до складу педагогічного факультету, кафедра стала випускаючою.

Наказом по Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича від 25.12. 2002 року № 118 на виконання рішення Ученої ради університету від 12 грудня 2002 року (протокол № 10) кафедра фізичного виховання з 2 січня 2003 року була реорганізована на дві окремі:

– випускаючу – кафедру “Фізичної культури і валеології”,

– обслуговуючу – кафедру “Фізичного виховання”.

Згідно з наказом ЧНУ № 122 від 01.09.2008 року відбулися наступні зміни: Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про державний навчальний заклад, Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з метою ефективного використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази та згідно з рішенням Вченої ради університету від 31 серпня 2008 року, протокол №6 з 1 вересня 2008 року було створено факультет фізичної культури та здоров’я людини і  у відповідності до наказу по університету № 112 від 01.09.2008 р. в  складі факультету створено кафедру здоров”я людини, рекреації та фітнесу   До 1 серпня 2016 року  кафедра здоров”я людини, рекреації та фітнесу  проводила підготовку бакалаврів за напрямом 6.010203 “Здоров’я людини” та спеціалістів і магістрів спеціальності 7.01020303, 8.01020303 ” Фітнес та рекреація”  Починаючи з 1 серпня 2016 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної культури та основ здоров`я, як  випускаючої спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура  освітнього ступеня бакалавр, магістр.

Педагогічний колектив кафедри, який провадить підготовку фахівців спеціальності Середня освіта. Фізична культура налічує 13 викладачів із них: 2 доктори наук,  професори (Мосейчук Ю.Ю., Христич Т. М.), 8кандидатів наук, 7 доцентів ( Мороз О.О., Киселиця О.М., Мужичок В.О., Гауряк О.Д., Васкан І.Г.,  Курнишєв Ю.А., Дарійчук С.В. Штефюк І.К). Практичні заняття, тому числі, забезпечують:  Заслужені тренери України –  старший викладач Прекурат О.Т.,  старший викладач Штефюк І.К., майстри спорту з гімнастики: (спортивної та художньої) – доц. Гауряк О.Д.,  доц. Мороз О.О.,  кандидати в майстри спорту з футболу – проф. Мосейчук  Ю.Ю., доц. Дарійчук С.В.,

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник фізичної культури та спорту – Мосейчук Ю.Ю.

  Класичні форми навчання – лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття доповнюються різноманітними формами індивідуальної роботи зі студентами, заняттями зі спортивно педагогічного вдосконалення.

Кафедра працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Постійно проводяться методичні семінари, на яких обговорюються розроблені викладачами навчальні та робочі програми, проспекти навчальних посібників, тексти лекційних курсів, плани семінарських та практичних занять та матеріали навчально-методичного забезпечення за вимогами ECST.

Протягом навчання студенти проходять навчальні практики, зимовий табірний збір у смт Ворохта та турпохід на вершину Українських Карпат г. Говерла. Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, різними видами навчально-педагогічної практики, яка проводиться у визначених базових загальноосвітніх закладах м. Чернівці. Всі види практики забезпечені методичними матеріалами, які містяться у наскрізній програмі педагогічної практики спеціальності 014.11 Середня освіта „Фізична культура”.

У навчально-виховний процес впроваджено систему дистанційного навчання на платформах Goole MEET, MOODLE, яка обумовлює навчання з використанням електронних ресурсів, активізацію самостійної роботи студентів, широку віртуальну підтримку їх навчання. Реалізація можливостей технічних і програмних засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє накопичувати і використовувати знання, організовувати різноманітні форми діяльності з самостійного пошуку інформації, забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу студента, реалізувати ідеї особистісно-орієнтованого навчання.

Наукова робота кафедри зосереджена на дослідженні таких проблем: “Теоретико-методичні, медико-психологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців фізичної кудьтури”, “Використання сучасних методів дослідження та покращення фізичного розвитку учнів різного віку”, “Впровадження здоровязбережувальних технологій у навчальному процесі ЗЗСО”, “Профілактика спортивного травматизму школярів засобами фізичної культури” та ін. Викладачі кафедри активно займаються науково-методичною та спортивно-оздоровчою роботою зі студентами, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін.

Кафедра підтримує  наукове співробітництво із  навчальними закладами: Львівський державний університет фізичної культури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національний університет фізичного виховання і спорту України,  Сучавський університет “Штефан чел Маре” м. Сучава (Румунія), Ясський університет “А.І. Куза” м. Ясси (Румунія), Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, Великотирновський національний університет імені Святих Кирила і Мефодія м. Велико-Тирново (Болгарія) та інші.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності